Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 06 : 730
Năm 2022 : 8.220
THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021- 2022

THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021- 2022

         Thực hiên Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình;          Thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2021 – 2022 của trường ...
BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện việc nghiêm túc công khai tài chính theo các văn bản quy định (Công văn số 6890/BGD ĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục, Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ...