Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 06 : 733
Năm 2022 : 8.223
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy tắc ứng xử trong trường học

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤYTRƯỜNG MN THỤY PHONG Số: 06/QĐ-MNTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2018
PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THỤY PHONG
Số: 06/QĐ-MNTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúcThụy Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2018


 

PHÒNG GD&ĐT  THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY PHONG

 Số: 06/QĐ-MNTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

           Thụy Phong, ngày 21 tháng 9  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Năm học 2018 - 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG

 

          Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

          Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

          Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Điều lệ trường mầm non;

          Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm non Thụy Phong năm học 2018 - 2019.

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên và nhân viên thuộc trường Mầm non Thụy Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 Nơinhận:                                                   

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy; TT UBND xã (b/c);

- Các đoàn thể trong trường (t/h);

- Như Điều 3 (thực hiện);

-LưuVT.
 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân Hiên

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-MNTP ngày 21/9/2017 của

Hiệu trưởng trường Mầm non Thụy Phong)

 

Chương I

Những quy định chung

 

Điều 1: Căn cứ để đề ra các quy tắc đạo đức và ứng xử của nhà giáo

1. Quy định về đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ- BNV ngày 26 thánh 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

3. Thực hiện " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

4. Phong trào " Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học sáng tạo";

5. Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" bậc học mầm non;

Điều 2 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định các chuẩn mực đạo đức nhà giáo và xử sự của đội ngũ sư phạm trường Mầm non Thụy Phong trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh, các cháu và  trong xã hội.

2. Đối tượng áp dụng là tất cả các thành viên của hội đồng sư phạm nhà trường.

Điều 3 : Mục đích

1. Quy định các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của nhà giáo khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, các cháu với phụ huynh học sinh và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm  nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực.

2. Là căn cứ để nhà trường xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức vi phạm các chuẩn mực đạo đức và xử sự trong thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác, đồng thời là căn cứ để đánh giá xếp loại và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, viên chức.

3. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và các mối quan hệ công tác của cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Chương II

Chuẩn mực đạo đức của nhà  giáo

 

Điều 4 : Phẩm chất chính trị

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công của cấp trên; có ý thức vì tập thể sư phạm, tập thể học sinh của nhà trường, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà trường, gìn giữ và phát huy truyền thống " Dạy tốt - Học tốt".

3. Gương mẩu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Điều 5 : Đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thưong yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã, dịu dàng với các cháu, đồng nghiệp; sẳn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc được giao; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá khách quan, đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Có thiện chí, sẳn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời luôn chân tình  đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp, cho lãnh đạo; thường xuyên tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Điều 6 : Những đòi hỏi thiết yếu nơi nhà giáo

1. Nhà giáo cần phải thích nghề dạy học mới đáp ứng được yêu cầu  phải có nhiều kiên nhẫn, nhiều kiến thức, nhiều lương tâm.

2. Nhà giáo cần phải có tấm lòng yêu thương học trò mới có thể lôi kéo và uốn nắn các em dưới mái học đường, phải coi đó là công cụ chính của giáo dục.

3. Nhà giáo cần thận trọng trong mọi hành vi, và vấn đề gương mẩu nên được coi là vấn đề số một của nghề dạy học.

4. Nhà giáo cần phải có uy quyền trước học sinh mới làm cho các em kính phục và vâng lời. Nhà giáo phải giữ lập trường, làm thế nào cho học sinh âm thầm cảm thấy chúng không thể vượt qua quyền hạn của người thầy, phải cho chúng biết rõ làm thế nầy là bị trừng phạt, làm thế kia sẽ được ngợi khen. Nguyên tắc chính để tạo ra uy quyền cho nhà giáo là chính nhà giáo phải tỏ ra có giáo dục, phải biết tự trọng mình; uy quyền phải lấy sự tận tâm làm gốc, phải kèm theo lòng nhân ái của nhà giáo.

5. Nhà giáo cần phải nghiêm nghị, đứng đắn trước học sinh mới làm cho các em kính trọng, sẳn sàng nghe theo lời giáo huấn. Thái độ của người thầy đối với học trò, phải là thái độ của bậc cha mẹ đối với con cái.

6. Kiến thức quảng bác của nhà giáo là một điều tối cần thiết, nó giúp cho người thầy dạy dỗ học sinh có kết quả tốt vừa tạo được lòng tín phục của các em.

7. Nhà giáo nên chịu khó lắng nghe học trò nói hơn là giành nói với các em, nên đắn đo từng lời nói, không nói ba hoa những điều không cần thiết.

Điều 7 : Lối sống, tác phong

1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

4. Trang phục đúng nội quy khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cần thiết phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán chú ý của học trò.

5. Đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và học sinh.

6. Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; chăm sóc con cái học hành thật tốt, ngoan ngoãn, lễ độ; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng; thực hiện nghiêm chỉnh chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

7. Luôn ý thức có  trách nhiệm đối với tương lai của mỗi học sinh, với tiền đồ của dân tộc.

Điều 8 : Các thái độ cần thiết trong tương giao thầy trò

1. Thái độ trung thực là thái độ căn bản nhất. Nhà giáo trung thực hay thành thực dám biểu lộ cảm xúc hiện hữu ở trong mình trước học sinh, khiến các em cảm thấy gần gủi và tin cậy có thể chia sẻ với chúng.

2. Thái độ tôn trọng ý kiến, cảm xúc và con người của học sinh; quan tâm đến học sinh mà không làm cho các em bị lệ thuộc. Thái độ chấp nhận hay tôn trọng học sinh của nhà giáo là sự biểu lộ bằng hành động niềm tin tưởng thâm sâu nhất vào con người là tự căn bản hết sức đáng tin cậy.

3. Thái độ tạo ra bầu không khí học tập tự giác, là thái độ hiểu biết cảm thông học sinh. Nhà giáo đặt vị trí mình vào vị trí học trò, nhìn thế giới qua con mắt của các em để có khả năng hiểu được những phản ứng nội tâm, ý thức bén nhạy của chúng, cùng với học sinh cảm nhận diển tiến giáo dục và học tập như thế nào, thì sự học tập có ý nghĩa sẽ gia tăng.

Điều 9 : Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà cho học sinh và nhân dân.

2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực  hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến học sinh; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của học sinh và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

5. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

6. Không vi phạm Luật An toàn giao thông, chính sách dân số KHHGĐ.

7. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

8. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập.

9. Không gây bè phái, làm mất đoàn kết trong hội đồng sư phạm và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

10. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

11. Không trốn tránh nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

12. Không tổ chức, tham gia các hoạt dộng liên quan đến tệ nạn xả hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu trữ, truyền bá văn hoá phẩm độc hại. 

Chương III

Chuẩn mực xử sự của nhà giáo trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

 

 

Mục I : Những việc đội ngũ sư phạm nhà trường phải làm

Điều 10 : Trách nhiệm của đội ngũ sư phạm nhà trường

1. Phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của đồng nghiệp để kịp thời đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc phản ảnh với Ban giám hiệu.

2. Dạy học và giáo dục đúng theo chương trình, kế hoạch quy định; kiểm tra, đánh giá theo quy định; ra vào lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tích cực thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện phương châm giảng dạy của nhà trường.

3. Thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, của lãnh đạo cấp trên; chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

4. Thực hiện luật giáo dục, pháp lệnh Cán bộ, công chức, điều lệ trường mầm non,  quy chế  của ngành, các quy định nội bộ.

5. Hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của trường phát động.

6. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà  giáo; đối xử công bằng, tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh.

7. Giữ gìn, vun đắp và phát huy truyền thống " Dạy tốt - Học tốt "; luôn ý thức bảo

vệ thanh danh của nhà trường.

Điều 11 : Quy định về việc chấp hành các quyết định đối với đội ngũ sư phạm nhà trường

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; phải phối hợp với các thành viên khác của Hội đồng sư phạm nhà trường. Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thức tiển thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do thực hiện quyết định đó,

2. Ban giám hiệu phải thường xuyên kiểm tra việc giáo viên, nhân viên thực hiện quyết định, các ý kiến chỉ đạo, cùng với lắng nghe ý kiến của giáo viên, nhân viên về tính khả thi và tính hợp lệ của các quyết định đã đưa ra để điều chỉnh kịp thời.

Điều 12 : Quy định trong giao tiếp

1. Cán bộ, giáo viên khi đến trường giảng dạy, làm việc, hội họp tại trường và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục đúng quy định; phải giữ gìn uy tín, danh dự cho nhà trường, lãnh đạo và đồng nghiệp.

2. Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học sinh tại trường cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có thái độ lịch sự, hoà nhả, văn minh .

3. Ban giám hiệu phải nắm bắt kịp thời tâm lý của giáo viên, nhân viên để có cách thức điều hành phù hợp, nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, tạo điều kiện tự học, tự rèn luyện và phát huy sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên, nhân viên; tôn trọng và tạo niềm tin cho giáo viên, nhân viên khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự của can bộ, giáo viên, nhân viên khi bị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành nhà trường để cho mọi hoạt động đạt hiệu quả.

5. Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, viên chức phải chân thành, thân thiện, nhiệt tình cộng sự bảo đảm sự đồng thuận, hiệp lực chung lo sự nghiệp giáo dục và danh dự của nhà trường.

 

 

Mục 2 : Những việc đội ngũ sư phạm không được làm

Điều 13: Các quy định chung

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải chấp hành các quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Luật Phòng, chống tham nhũng và của pháp luật khác.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh nhà trường, tập thể giáo viên

để thực hiện ý đồ cá nhân.

Điều 14 : Các quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường  không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện  nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được có hành động vượt ngưỡng quan hệ thầy trò, hoặc quan hệ bất chính với đồng nghiệp.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của đồng nghiệp khi thực thi nhiệm vụ, công vụ.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được đặt điều sai sự thật để khiếu kiện, cũng như không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh với Ban giám hiệu, hoặc với lảnh đạo cấp trên.

5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm mất, hư hỏng tài sản, thiết bị, kỷ thuật hoặc làm mất, sai lệch hồ sơ, tài liệu của nhà trường;

6. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được tiết lộ các bí mật của Nhà nước, bí mật của nhà trường, bí mật công tác, và bí mật đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Chương IV

Chuẩn mực xử sự của cán đội ngũ sư phạm nhà trường rong quan hệ xã hội.

Điều 15 : Các quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên phải làm trong quan hệ xã hội

1. Khi tham gia các hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử để người dân tin tưởng.

2. Hướng dẩn người dân tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.

3. Hướng dẩn cộng đồng dân cư phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền phổ biến pháp luật của Nhà nước, các chủ trương đường lối của Đảng trong cộng đồng dân cư.

4. Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện kế hoạch dân số và gia đình, phòng chống bệnh tật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẩn cộng đồng dân cư thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá theo quy định chung và của cộng động.

6. Hướng dẩn cộng đồng dân cư nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 16: Các quy định những việc cán bộ giáo viên không được làm trong quan hệ xã hội

1. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội.

2. Không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuôc hoạt động nhiệm vụ, công vụ.

3. Không tổ chức các hoạt động cưới hỏi, sinh nhật, tân gia, thăng chức của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.

4. Không tham gia chơi cờ bạc, cá độ, sử dụng chất kích thích gây nghiện, thù tạc say xỉn, gây gổ hoặc hành hung người khác, vi phạm luật giao thông.

Điều 17: Các quy định cán bộ, giáo viên không được làm trong ứng xử nơi công cộng.

1. Không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc nơi công cộng; không  được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.

2. Không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định, các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

3. Không xả rác, phóng uế bừa bải nơi công cộng.

4. Không được có hành động vô tình hay cố ý làm hư hỏng tài sản nơi công cộng; không được có thái độ bàng quan với học sinh, đồng nghiệp khi hữu sự nơi công cộng.

Chương V

Trách nhiệm của nhà giáo

Điều 18 : Trách  nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

1. Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại quy tắc này.

2. Có trách nhiệm vận động các đồng nghiệp thực hiện đúng các quy định tại quy tắc này; khi phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường vi phạm quy tắc này phải kịp thời góp ý để họ sửa đổi, đồng thời phản ảnh với Ban giám hiệu.

Điều 19 : Trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường

1. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Qui tắc này

2. Niêm yết công khai Qui tắc này

3. Kiểm tra giám sát việc thực hiện Qui tắc này của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

5. Phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. 

Chương VI

Tổ chức thực hiện

Điều 20: Qui tắc này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.

 Định kỳ kiểm tra việc thực hiện của các cán bộ, giáo viên, nhân viên; xử lý nghiêm túc kịp thời đúng pháp luật các cá nhân vi phạm Qui tắc này.

 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                          

                                                                            Nguyễn Thị Ngân Hiên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan