Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 06 : 730
Năm 2022 : 8.220
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế hoạt động trong nhà trường

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤYTRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG Số: 10/QĐ-MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2018
PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG

Số: 10/QĐ-MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2018


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MẦM NON  THỤY PHONG

                                

             Số: 10/QĐ-MN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Thụy Phong, ngày 22 tháng 9  năm 2018

 

  

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế hoạt động của trường Mầm non Thụy  phong

                                                    

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG

 

          Căn cứ Điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của trường Mầm non Thụy  phong.

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Điều 3. Cán bộ nhà trường, Tổ trưởng các Tổ và người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- UBND xã  (b/c);                                                                  

- Như Điều 3(t/h);                                                                                                        

- Lưu: VT.                                                                                  

                                                                               Nguyễn Thị Ngân Hiên

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN THÁI THỤY

TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG

Số : 04/2017- QCHĐ

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Thụy  phong , ngày 22 tháng 9 năm 2018

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của trường Mầm non Thụy  phong

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-MN ngày 22/9/2018 của Hiệu trưởng

trường Mầm non Thụy  phong)

 

           Các căn cứ để xây dựng quy chế:

Căn cứ vào điều lệ trường mầm non và các Quyết định, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành GDMN.

             Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở Giáo dục – Đào tạo.                Căn cứ vào tình hình thực tế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị Trường Mầm non Thụy Phong Năm học 2018  2019;

Nay trường mầm non Thụy Phong thống nhất và thực hiện nội dung được xây dựng trong bản quy chế này như sau:

CHƯƠNG I:  NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG.

         

       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

       1. Quy chế này quy định về các nội dung gắn liền với vị trí việc làm của tập thể và các cá nhân trong trường Mầm Non Thụy Phong

       2. Các cán bộ, Công chức-Viên chức và các bậc cha mẹ học sinh trường Mầm Non Thụy Phong chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

       Điều 2. Mục tiêu của quy chế

      1. Thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng. Phát huy cao nhất tinh thần làm chủ, năng động, sáng tạo trong công tác của cán bộ nhân viên trong trường. 

       2. Mỗi cán bộ ,viên chức, lao động trong nhà trường phải tôn trọng ý kiến tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác đề ra, tận tâm với công việc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung vủa nhà trường. 

       3. Xây dựng nhà trường trong sạch về mọi mặt, đoàn kết thống nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường đề ra.Cùng nhau phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CB,GV,NV hoạt động tốt các nội dung của công đoàn cơ sở đề ra.Thực hiện tốt “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ NHÓM TRẺ LỚP MẪU GIÁO

VÀ TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MẦM NON

            Điều 3: Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Giao chỉ tiêu cho giáo viên vận động và duy trì số lượng trẻ ra nhóm/lớp từ đầu năm đến cuối năm học cụ thể như sau:

* Nhóm trẻ : 6 nhóm

 - Nhóm trẻ 24- 36 tháng A: 30cháu.

 - Nhóm trẻ 24- 36 tháng B: 36 cháu

 - Nhóm trẻ 24-36 tháng C : 30 cháu

- Nhóm trẻ 13- 24 tháng A: 25cháu.

 - Nhóm trẻ 13- 24 tháng B: 28 cháu

 - Nhóm trẻ 13-24 tháng C : 25 cháu

 * Lớp mẫu giáo: 11 lớp

* Trẻ 3-4 tuổi:  137 cháu. được giao cho 4 lớp MG 3 tuổi số trẻ cụ thể từng lớp như sau:

Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi A : 32 cháu

Lớp mẫu giáo 3-4  tuổi B1: 32 cháu

Lớp mẫu giáo 3-4  tuổi B2: 34 cháu

Lớp mẫu giáo 3-4  tuổi C:  33cháu

* Trẻ 4-5 tuổi : 129 cháu. được giao cho 4 lớp MG 4 tuổi số trẻ cụ thể từng lớp như sau:

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi A: 34 cháu

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B1: 35 cháu

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B2: 35 cháu

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B3: 35 cháu

* Trẻ 5-6 tuổi : 106 cháu  được giao cho 3 lớp MG 5 tuổi số trẻ cụ thể từng lớp như sau:

Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A  : 28 cháu

Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi B1: 40 cháu

Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi B2: 38 cháu

Điiều 4: Tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, nhân viên

Tổ chuyên môn có 4 tổ mỗi tổ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó.

- Tổ nhà trẻ : - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Duyên

                                                    - Tổ phó: Vũ Thị Thúy

- Tổ 3 tuổi:                     - Tổ trưởng: Trần Thị Hằng

                                       - Tổ phó: Bùi Thị Tin

- Tổ 4 tuổi:                     - Tổ trưởng: Bùi Thị Phúc

                                       - Tổ phó: Phạm Thị Yến

- Tổ 5 tuổi                      - Tổ trưởng: Bùi Thị Lý

                                       - Tổ phó: Phạm Thị Nhung

* Tổ hành chính quản trị (Tổ văn phòng) bao gồm nhân viên kế toán, bảo vệ.

 - Tổ trưởng: Đặng Thị Thu Phương

CHƯƠNG III : NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CBQL. CBGV, NV TRONG NHÀ TRƯỜNG

     Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

     Phụ trách chung về các hoạt của nhà trường

    a. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền

     b. Thành lập các tổ chuyên môn, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

     c. Phân công, quản lý, đánh giá xếp loại, tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên chỉ định chọn cử người giúp việc, triệu tập quyết định nội dung và thủ tục các cuộc họp chung của toàn trường

     d. Quản lý có hiệu quả nguồn tài chính của trường

đ. Tiếp nhận trẻ vào trường 2 lần/ năm, lần 1 nhận trẻ vào tháng 8/ 2018, lần 2 vào tháng 1/2019; quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; quyết định khen thưởng; đánh giá kết quả theo nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

          e. Dự các lớp bồi dưỡng, được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định.Tham gia các hoạt động giáo dục dạy 2 tiết/ tuần, dự giờ 20 tiết/ tháng

     g. Thực hiên xã hội hoá giáo dục

     Điều 6: Nhiệm vụ PHT

Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công, cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong công tác quản lý việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Điều hành hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng uỷ quyền.

* Đ/c Vũ Thị Lý  (phụ trách dinh dưỡng)

          Xây dựng thực đơn theo mùa phù hợp với lứa tuổi. Tính khẩu phần ăn đảm bảo đủ số lượng, cân đối giữa lượng và chất, điều hành các hoạt động về mảng nuôi dưỡng trẻ tại trường; theo dõi quản lý CSVC, thiết bị đồ dùng, đồ chơi của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch công tác chăm sóc nuôi dưỡng; Kế hoạch CNTT; Kế hoạch pháp chế; kế hoạch đầu tư CSVC mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi…

- Kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên theo từng chủ đề, học kỳ cả năm học;

- Tham gia đề xuất, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo với hiệu trưởng chất lượng nuôi dưỡng trẻ và các hoạt động được phân công phụ trách.

- Tham gia phối kết hợp với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên... thực hiện các nhiệm vụ chung của nhà trường.

     - Dự các lớp bồi dưỡng được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định.Tham gia các hoạt động giáo dục; dạy 4 tiết / tuần, dự 25 tiết/ tháng 

* Đ/c Nguyễn Thanh Thúy (phụ trách chuyên môn).

 - Phụ trách công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, PCGD-XMC Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; Hệ thống TTQLGDMN.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cụ thể từng tháng;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN dự kiến thực hiện các chủ đề giáo dục theo từng độ tuổi đảm bảo đủ 35 tuần ( trừ nghỉ tết) học kỳ 1 gồm 18 tuần, học kỳ 2 gồm 17 tuần. kỳ 1 thực hiện soạn bài ngày 10/9/2018 kết thúc học kỳ 1 ngày 04/01/2019, ngày bắt đầu học kỳ 2 ngày 7/01/2019 kết thúc học kỳ 2 hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 24/5/2019. Xây dựng kế hoạch sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi...

- Phụ trách các chuyên đề: “ Giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”; “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và một số chuyên đề khác mang tính tích tích hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Kiểm tra đánh giá chất lượng trẻ theo từng chủ đề, học kỳ cả năm học;

- Kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên theo từng chủ đề, học kỳ cả năm học;

- Tham gia đề xuất, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo với hiệu trưởng chất lượng giáo dục các độ tuổi và các hoạt động được phân công phụ trách.

- Tham gia phối kết hợp với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên... thực hiện các nhiệm vụ chung của nhà trường.

      - Dự các lớp bồi dưỡng được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định.Tham gia các hoạt động giáo dục. dạy 4 tiết / tuần, dự 25 tiết/ tháng  

Điều 7: Trách nhiệm của CBQL.

Biên chế GV/trẻ phù hợp với điều kiện của trường theo Điều lệ trường mầm non.

Cùng với GV xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên đề theo từng độ tuổi phù hợp với điều kiện của trường, lớp.

Xác định thời gian biểu của trường, tạo điều kiện cho GV tổ chức tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và GD trẻ.

 Xây dựng kế hoạch mua sắm và kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị dạy học, ĐDĐC…

Thoả thuận với phụ huynh và thống nhất một số quy định chung: Như giờ  đón - trả trẻ, thu chi các khoản thoả thuận, tự nguyện phục vụ học sinh; tổ chức họp phụ huynh theo định kỳ 2- 3 lần/năm.

Khuyến khích phụ huynh tham gia một số hoạt động của trường như: Hội đồng trường; Ban đại diện cha mẹ học sinh…

Làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho trường mầm non về CSVC, thiết bị ĐDĐC,

Kiểm tra sức khoẻ, VS phòng bệnh cho trẻ

Điều 8: Nhiệm vụ của tổ chuyên môn.

a. Xây dựng kế hoạch chung của tổ theo năm học, theo từng chủ đề hướng dẫn giáo viên lên kế hoạch thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và kế hoạch chuyên đề phù hợp với điều kiện của trường, thực tế của lớp

b. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm; tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, duyệt kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, duyệt giáo án cho giáo viên trước khi lên lớp, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, CSGD trẻ của tổ viên, quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng đồ chơi thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường

c. Tham gia đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên

d. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất 2 lần/ tháng vào các buổi chiều thứ 5 hàng  tuần, tuần 1 chuyên đề buổi sáng, chiều họp trường

Điều 9: Nhiệm vụ của tổ văn phòng.

Giúp hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công phục vụ cho các hoạt động của trường sinh hoạt định kỳ vào các buổi chiều thứ 5 tuần 2, tuần 4 hàng tháng, Thứ  7 tuần 1 họp trường 

          Điều 10: Đối với các đoàn thể.

 * Chủ tịch công đoàn: Cô Phạm Thị Nhung Chủ nhiệm lớp 5TB2 : Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động kết hợp với ban giám hiệu xây dựng chương trình làm việc; cùng với tổ trưởng phê duyệt kế hoạch chuyên môn của tổ…

- Chịu trách nhiệm thu thập các thông tin có liên quan đế chăm sóc sức khoẻ, đời sống, quyền lợi của người lao động kết hợp với ban giám hiệu để cùng có kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

* Bí thư đoàn thanh niên: Cô Trần Thị Thương Huyền - Chủ nhiệm lớp: 4TB2 Tập hợp các lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên, có kế hoạch bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên những nhiệm vụ do nhà trường và nghành phân công.

Điều 11: Giáo viên và nhân viên

* Nhiệm vụ của giáo viên.

- Giáo viên làm công tác chủ nhiệm chính và giáo viên phụ các nhóm/lớp do nhà trường phân công.

+ Hàng ngày phải nắm vững sĩ số trẻ có mặt, vắng mặt, ghi vào sổ theo dõi, nắm được những biểu hiện bất thường của trẻ

+ Duy trì số lượng học sinh đến lớp từ đầu năm đến cuối năm học theo kế hoạch nhà trường giao, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Phối kết hợp với phụ huynh vận động trẻ đến trường đạt tỷ lệ chuyên cần bán trú nhà trẻ đạt từ 98% trở lên; 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi đạt 100%, chuyên cần ra lớp nhà trẻ, 3 tuổi 94%, 4 tuổi 95%, 5 tuổi 96% trở lên, ngoan, sạch 98% trở lên.

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục:

Thực hiện đúng, đủ chương trình GDMN theo quy định. Thời gian soạn bài và thực hiện các chủ đề giáo dục từ ngày 10/9/2018.

Giáo viên có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, soạn bài lên lớp trước 3 ngày và được tổ trưởng hoặc tổ phó phê duyệt trước khi thực hiện, giáo án phải thể hiện đầy đủ các nội dung giáo dục theo kế hoạch, trình bày khoa học (đối với giáo viên mới vào ngành soạn chi tiết) hệ thồng hồ sơ sổ sách, bài soạn được đánh máy vi tính (tuyệt đối giáo viên không sao chép, coppy bài dạy của đồng nghiệp);

Giáo viên lên lớp phải có đồ dùng trực quan dạy học; lớp học được trang trí đẹp, hấp dẫn phù hợp với chủ đề giáo dục đang thực hiện; Kết quả giờ dạy, hồ sơ sổ sách đạt từ loại khá trở lên ( khuyến khích những giáo viên có nhiều giờ dạy đạt loại tốt).

Tuyệt đối không sử dụng điện thoại và làm việc riêng trong giờ làm việc; Không soạn và in bài trong giờ hoạt động của trẻ; không lạm dụng các phương tiện nghe nhìn như ti vi, trò chơi máy tính... đối với trẻ; (Thời gian chơi trò chơi Kisdmatr trên máy tính cho trẻ mẫu giáo được thực hiện vào buổi chiều và giờ HĐG không quá 30 phút/ngày/trẻ); Đọc chuyện cho trẻ nghe thực hiện 45 phút/ngày

Thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ:

Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ như: Đến lớp đúng giờ, đón - trả trẻ đúng quy định; Khi đón và trả trẻ, giáo viên niềm nở trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ không được lạm dụng về thời gian làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc trẻ khác trong lớp;

Tuyệt đối không cho trẻ đem bật lửa, diêm, đồ chơi sắc nhọn, đồ chơi mang tính bạo lực, độc hại ( Siêu nhân, kiếm, gậy...) vào lớp;

Thực hiện nghiêm túc công tác VSMT ( trong, ngoài lớp), VSCN cho trẻ: Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

Giáo viên lớp bán trú: chăm sóc tốt bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ như: động viên trẻ ăn hết xuất, sửa tư thế ngủ cho trẻ; Giáo viên tuyệt đối không được ngủ trưa và mở máy tính trong giờ trông trẻ ngủ;

Đảm bảo an toàn về tính mạng của trẻ khi ở trường không để xảy ra mất an toàn cho trẻ;

Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh không cho trẻ về nghỉ giữa chừng đi chơi với gia đình hoặc ăn cỗ; thông báo kịp thời các khoản đóng góp theo quy định, thỏa thuận, tự nguyện... với phụ huynh Quyết toán tiền ăn cho trẻ vào cuối tháng về nhà trường đúng kế hoạch;

Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt 1 ngày của trẻ; Rèn nề nếp học sinh; Sử dụng bảo quản tốt tài sản, thiết bị đồ dùng đồ chơi của lớp;

          Tích cực làm ĐDĐC và bảo quản tốt CSVC của lớp tham gia đầy đủ các buổi họp do nhà trường tổ chức luôn phấn đấu về mọi mặt.

          Trau dồi đạo đức, gữi gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu yêu thương trẻ đối sử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

          Truyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, phối hợp giữa gia đình và nhà trường để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ

Thực hiện các quy định của pháp luật, quy định của ngành, quyết định của Hiệu trưởng

Tích cực tham gia các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

* Nhiệm vụ của nhân viên

          Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của hiệu trưởng, Thực hiện Quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường. Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của hiệu trưởng. Quản lý và sử dụng tài sản nhà trường đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí điện, nước. Nếu để sảy ra tình trạng thất thoát điện, nước phải chịu trách nhiệm chi trả ½ tổng số tiền phải trả trong tháng của toàn trường.

        1. Nhân viên nhà bếp

       - Thực hiện đúng nội quy với nhân viên nhà bếp

       - Có sổ giao nhận thực phẩm( Ký nhận). Chế biến thực  phẩm sạch sẽ, thức ăn phải hợp khẩu vị trẻ. Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

       - Bếp ăn phải có thực đơn ăn của nhà trường quy định, không tự ý đổi thực đơn ăn mà không có sự đồng ý của nhà trường.

       - Chịu trách nhiệm trước nhà trường về tình trạng ngộ độc thức ăn xảy ra mà nguyên nhân là do thức ăn của trường.

        2. Kế toán .

        - Quản lý tài sản của nhà trường, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng các tài sản, thiết bị, kiểm kê theo định kỳ, thống kê báo cáo .

        -Thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc trong thu chi tài chính, mua sắm …

        - Quản lý hồ sơ tài chính theo quy định.

        - Quản lý phần mềm: Emis; Pmis; tài chính, tài sản, Misa

        - Chấm công, làm lương, lĩnh lương.

        - Thực hiện nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến chế độ của giáo viên

       .- Quản lý mọi tài sản của văn phòng.

        - Tham gia vào các hoạt động của trường do hiệu trưởng phân công.           

        3. Thủ quỹ - Hành chính văn thư

        - Thu và cấp phát tiền phải đảm bảo chính xác đúng đối tượng, đủ số lượng, theo đúng phiếu hay danh sách đã được chủ tài khoản ký duyệt.

        - Tự chịu trách nhiệm quản lý cất giữ tiền quỹ .          

        - Hàng ngày làm vệ sinh, nấu nước văn phòng.

        - Tổ chức việc tiếp nhận công văn giấy tờ, báo cáo hiệu trưởng và phân phối đầy đủ nhanh chóng chính xác đến đúng địa chỉ mà hiệu trưởng yêu cầu. Sao in tài liệu kịp thời chính xác, đủ số lượng đảm bảo kĩ thuật, mĩ thuật và an toàn bí mật công văn tài liệu.

        - Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ, công văn đến, đi.

        - Tự mình thực hiện và bảo đảm cho GV, nhân viên văn phòng thực hiện tốt các quy định về bảo mật, bảo vệ nhà trường và bảo vệ tài sản, con dấu…

        - Phục vụ tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hội nghị của nhà trường. Phục vụ các điều kiện vật chất khác cho cán bộ nhân viên nhà trường làm việc, sinh hoạt và đi lại. Làm tốt công tác đối nội, đối ngoại, tiếp khách theo đúng quy định.          

         5. Nhân viên bảo vệ .

         - Giữ gìn trật tự công cộng đảm bảo an toàn về người và tài sản, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ.

        - Quản lý, giữ gìn toàn bộ tài sản: Cây xanh, vật liệu và các tài sản, thiết bị trong khuôn viên nhà trường, trong các phòng được giao khóa và bảo vệ an toàn trong các phòng khác.

        - Chịu trách nhiệm cho các sự kiện, hoạt động lớn của nhà trường.

Điều 12:  Quyền của giáo viên và nhân viên

Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện việc nuôi dưỡng CSGD trẻ

Được đào tạo nâng cao bồi dưỡng chuyên môn

Được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự

Được thực hiện các quyền khác theo quy định

Có quyền đề xuất,thảo luận và biểu quyết trong các hội nghị giáo dục

Điều 13: Trách nhiệm của giáo viên

Gương mẫu yêu thương tôn trọng trẻ đối sử công bằng với trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ

Tổ chức các hoạt động CSGD giúp trẻ phát triển đồng đều về 5 lĩnh vực của trẻ mẫu giáo 4 lĩnh vực trẻ nhà trẻ

Lập kế hoạch CSGD trẻ theo chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, kịp thời phù hợp với điều kiện của lớp

Tạo môi trường tích cực cho trẻ học tập

Đánh giá trẻ trong quá trình CS- ND- GD trẻ

Thực hiện thông tin 2 chiều với phụ huynh để kịp thời nắm được tình hình của trẻ,trao đổi với phụ huynh về các hoạt động lớn trong năm, các hoạt động theo chủ đề đề nghị phụ huynh cùng tham gia đóng góp theo khả năng của mình.

* Trách nhiệm chuyên môn.

Đối với giáo viên

-  Đến lớp đúng giờ, giáo viên được phân công trực đến lớp trước 10 phút về sau 10 phút (Đối với giáo viên con nhỏ dưới 10 tháng tuổi được phép đi muộn hơn 15 phút).

- Ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, quần áo công sở, phải làm đẹp trước khi đến lớp, giao tiếp với phụ huynh phải lễ phép, nhã nhạn, lịch sự khiêm tốn. Lắng nghe ý kiến của  phụ huynh và mọi người, giải thích những vấn đề phụ huynh cần hỏi.

- Thực hiện tốt chương trinh GDMN theo quy định của Bộ giáo dục – đào tạo, làm việc có kỷ cương tình thương trách nhiệm.

-  Không tự ý bỏ lớp, có lý do nghỉ phải báo cáo với nhà trường thời gian ít nhất trước 1 ngày để nhà trường bố trí công việc.

-  Có trách nhiệm quản lý và sử dụng đồ dùng đồ chơi được nhà trường giao, nếu mất phải có trách nhiệm. Nếu đồ dùng đồ chơi bị hỏng có kế hoạch báo cáo với nhà trường để tu sửa hay bổ xung đồ dùng đồ chơi khi cần thiết.

- Không trả trẻ trước giờ quy định, không trả trẻ cho người lạ mặt và trẻ em dưới 10 tuổi.

- Thông báo về tình hình sức khoẻ của trẻ với phụ huynh và thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Lên thực đơn tinh khẩu phần ăn đối với lớp bán trú. Thực hiện thu - chi dân chủ, công khai thu tiền ăn và các khoản vào ngày mùng 01- 02 hàng tháng quyết toán vào ngày 29 – 30 cuối tháng có sổ sách theo dõi chính xác.

- Họp phụ huynh 3 lần/ năm, lần 1 tháng 9/2018, lần 2 đầu tháng 1/2019, lần 3 vào cuối tháng 5/2019

Điều 14 : Công tác Tài chính:

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có đủ hồ sơ đủ chứng từ tài chính theo quy định, công khai chế độ ăn của trẻ, tiền ăn của trẻ hàng ngày, kế toán thu nộp các khoản tiền theo quy định và các khoản thoả thuận phải có đầy đủ chữ ký của phụ huynh cấp phiếu thu cho phụ huynh;

Hoàn thiện kịp các chế độ của CB, GV, NV và học sinh theo quy định.

Thực hiện tốt việc tính tiền chi trả công trông trưa cho CB, GV, NV theo văn bản của nhà nước và Nghị quyết họp HĐSP nhà trường, Họp HĐSP 01 lần vào buổi thứ 7 tuần 1 hàng tháng, họp giao ban 01 tháng 01 lần vào thứ 2 tuần 1 hàng tháng.

Điều 15 : Công tác thi đua:

- Giáo viên tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi, hội nghị chuyên đề do nhà trường và ngành tổ chức; 100% Cán bộ quản lý và những giáo viên có tiết dạy xếp loại khá trở lên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm; Khuyến khích giáo viên sưu tầm, sáng tác thơ truyện… viết bài tuyên truyền về giáo dục mầm non nộp về nhà trường, làm đồ dùng đồ chơi dạy học còn thiếu theo chủ đề giáo dục

Giáo viên nào vi phạm nội dung trên sẽ hạ bậc thi đua hàng tháng và cuối năm học.

- Bảo vệ tài sản chung của nhà trường:

Đối với nhân viên bảo vệ phải chịu trách nhiệm bảo quản tài sản chung của nhà trường nếu để xẩy ra mất mát tài sản thì phải bồi thường toàn bộ tài sản đó.

Điều 16: Các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm

a. Các hành vi giáo viên không được làm:

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ và đồng nghiệp;

Xuyên tạc nội dung giáo dục;

Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ;

Đối xử không công bằng với trẻ;

 Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ;

b. Các hành vi nhân viên không được làm:

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ và đồng nghiệp;

Đối xử không công bằng với trẻ;

Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ;

Điều 17 : Thực hiện chế độ.

* Chế độ làm việc:

CBQL, GV,NV làm viêc đủ 10 tháng được nghỉ các ngày hội ngày lễ theo quy định của nhà nước.

    * Làm việc theo mùa

    * Mùa hè: Buổi sáng giáo viên đến lớp từ 6h 20 phút-> 11h 00 phút

                     Chiều từ 13h30 -> 17h ( đối với giáo viên không bán trú)

   * Mùa đông: Buổi sáng từ  6h50 phút -> 11h 15 phút

                         Buổi chiều từ 13h 30 phút đến 16h40 phút;

Đối với giáo viên trực đi trước 15 phút về sau 15 phút, giáo viên trực mỗi tổ ít nhất 1 cô ( kể cả CBQL).

* Chế độ nghỉ

         + Nghỉ lễ, tết

         1. Giáo viên được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

         a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

         b) Tết Âm lịch 05 ngày;

         c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

         d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

         đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

         e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

        2. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

        + Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

        1. Giáo viên được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

        a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

        b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

        c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc             chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

         2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

         3. Ngoài quy định trên giáo viên có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

       - GV làm đơn trình lên nhà trường, nhà trường báo cáo phòng đồng ý mới được nghỉ

       - Nếu GV tự ý hợp đồng hoặc nhờ người dạy thay phải chịu kỷ luật theo luật lao động, kinh phí trả người dạy thay do GV nghỉ phải trả.

+ Chế độ học tập - sinh hoạt - hội họp

Nhà trường có kế hoạch BDCM cho giáo viên; giáo viên chủ động nghiên cứu tài liệu, tự học tự BDTX, nâng cao các lớp bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn, tham gia đầy đủ các buổi họp do nhà trường tổ chức, góp ý kiến thẳng thắn trung thực trong hội nghị trên tinh thần đoàn kết, không nói năng tuỳ tiện thiếu trách nhiệm.

+ Khen thưởng:

Nhà trường đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, CBGV, NV có thành tích trong năm học

       Điều 18: Mối quan hệ:

         * Nhà trường với cơ quan quản  lý cấp trên  

          1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kì đúng quy định, kịp thời nghiêm túc.

          2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên giải quyết.

           3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ ràng việc chỉ đạo của cấp trên, góp ý phê bình với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên. 

          * Quan hệ của nhà trường với chính quyền địa phương 

         Hiệu trưởng của nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của học sinh. 

* Giữa gia đình nhà trường và XH

Tham mưu với lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng tham gia công tác bảo vệ CSGD trẻ em, ủng hộ kinh phí xây dựng trường lớp;

Kết hợp y tế CSSK cho trẻ. Trường Tiểu học quan hệ nối tiếp chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1

Phối hợp với phụ huynh cùng có trách nhiệm CSGD trẻ thống nhất nội dung, phương pháp giáo dục trẻ ở gia đình, thông tin 2 chiều vận động mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học cho trẻ;

* Giữa cô và trẻ:

Cô gần gũi yêu thương trẻ thể hiện tình cảm âu yếm, dịu dàng từ lời nói đến cử chỉ. Cô luôn là tấm gương sáng để trẻ noi theo

* Giữa hiệu trưởng với GV, NV

Có mối quan hệ tốt, đoàn kết, thân thiện, chia sẻ, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ

Hiệu trưởng quản lý mọi hoạt động của nhà trường theo chế độ thủ trưởng.

CHƯƠNG I V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 21/9/2017 và các năm tiếp theo.

          Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện và cụ thể hóa những quy định trong quy chế này nhằm quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường. 

         Cán bộ viên chức, lao động trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt bản quy chế này.  

         Quy chế này được triển khai tới 100% CB,GV, NV làm cơ sở để thực hiện và đánh giá kết quả chất lượng hoạt động của GV, năng lực quản lý của lãnh đạo nhà trường, làm tiêu chuẩn để đánh giá phân loại GV xét khen thưởng hàng năm của nhà trường, nếu giáo viên nào không đủ điều kiện theo mức chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non thì đến kỳ nâng lương hội đồng sư phạm không xét nâng bậc lương lần sau hoặc buộc thôi việc giáo viên, nhân viên làm hợp đồng, nếu giáo viên nào vi phạm tuỳ theo các mức vi phạm hội đồng nhà trường xem xét giải quyết

    Quy chế này được thông qua trước tập thể nhà trường, được thảo luận bổ xung và thống nhất cùng nhau thực hiện kể từ ngày ký

    Trong quá trình thực hiện, thấy có điều gì chưa phù hợp BGH tập trung ý kiến xem sét, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp và họp hội đồng nhà trường để thống nhất thực hiện. Những quy định  trái với bản quy chế này đều bị bãi bỏ 

    Hiệu trưởng có trách nhiệm duy trì thực hiện quy chế này kể từ ngày có hiệu lực thi hành./.

    Nơi nhận :                                                               THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG

  -CB,GV, NV(t/h);                                                                    Hiệu trưởng

  -Lưu: MN.               

 

                                                                                                        Nguyễn Thị Ngân Hiên

 

 

           

      

      

      

          .

 

 

         

 

         

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan