Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 06 : 730
Năm 2022 : 8.220
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế dân chủ trong nhà trường

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN THỤY PHONG Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 08 /QĐ-MNTT Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2018
PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN THỤY PHONG Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 08 /QĐ-MNTT
Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2018


 PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỤY PHONG                          Độc lập  – Tự do - Hạnh phúc

    Số: 08 /QĐ-MNTT                                             

                                                                              Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trường mầm non Thụy Phong

                                                     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN THỤY PHONG

 

           -  Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

       - Căn cứ Điều lệ trường lệ trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ giáo dục & đào

          - Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường mầm non Thụy Phong

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ của trường MN Thụy Phong.

            Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

        Nơi nhận:

 

- Phòng GDĐT thái Thụy

- Như Điều 3(thực hiện);

- Lưu: VP.                                                                                       Nguyễn Thị Ngân Hiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỤY PHong                           Độc lập  – Tự do - Hạnh phúc

Số : 02/QCDC-TrMNTP

                                                                            

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-HT ngày 22 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường mầm non Thụy Phong)

 

 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong Trường MN Thụy Phong

1. Thực hiện dân chủ trong Nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều luật Giáo dục quy định, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của Nhà trường, thông qua các hình thức dân chủ: trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho CCVC, tổ chức  được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho sự nghiệp giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân.

2. Thực hiện dân chủ trong Nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, giáo viên, cán bộ công chức, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong Trường MN Thụy Phong

1. Thực hiện dân chủ trong trường phải đảm bảo có sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng CSVN trường MN Thụy Phong theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của Hội đồng Trường, các Tổ chuyên môn, của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên CS HCM, Ban đại diện CMHS nhà trường.  

2. Thực hiện dân chủ trong Nhà trường phù hợp với hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương Nhà trường.

3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của Nhà trường. 

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong tất cả các hoạt động của trường MN Thụy Phong. Những vấn đề cụ thể hoá của quy chế thực hiện dân chủ sẽ được thể hiện ở quy chế làm việc của đơn vị. 

CHƯƠNG II: THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG MN THỤY PHONG

            MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG.

Điều 4. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động trong Nhà trường

1. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của Nhà trường, cán bộ, giáo viên, học sinh trong quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các cá nhân, các bộ phận, các đoàn thể trong trường và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của Nhà trường và phù hợp với thẩm quyền trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng; Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì có thông báo cho các cá nhân, bộ phận, đoàn thể trong trường biết và báo cáo lên cấp trên, chờ cấp trên giải quyết.

4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ như: Họp Chi bộ hàng tháng, Hội ý giao ban các tổ trưởng, khối trưởng trong trường vào đầu tuần, Hội ý các bộ phận các đoàn thể trong trường, Họp hội đồng tư vấn, họp toàn Hội đồng GD trường hàng tháng, họp sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và các kỳ họp đột xuất khác.

5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước, công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá cán bộ, giáo viên; Định kỳ hàng năm, đánh giá chất lượng nhóm,lớp học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm học.

6. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu diếm, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.

          7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý Nhà trường; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của Nhà trường.

8. Bảo vệ và gìn giữ uy tín của Nhà trường.

9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới đúng thẩm quyền được giao.

10. Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong Nhà trường trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một lần đúng quy định của nhà nước.

Điều 5. Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân, hoặc các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định.

1. Kế hoạch CSGD và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.

2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, bộ máy trong nhà trường.

3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ, công nhân viên.

4. Kế hoạch xây dựng CSVC, các hoạt động khác của nhà trường.

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.

6. Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học

7. Những vấn đề chưa có trong quy định này thì Hiệu trưởng sẽ áp dụng quy định hiện hành của nhà nước.

MỤC II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

            Điều 6. Giáo viên, CBCNV trong nhà trường có trách nhiệm.

1.     Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của giáo viên theo quy định của Luật

Giáo dục, Điều lệ trường mầm non.

 2. Tham gia đóng góp ý kiến về những ND quy định tại điều 5 quy chế này.
         3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng: bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường.

4. Thực hiện đúng những quy định trong Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của người giáo viên, công nhân viên trong trường, tôn trọng đồng nghiệp và học sinh, bảo vệ uy tín của nhà trường.

Điều 7. Những việc giáo viên, cán bộ công nhân viên trong trường được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường về

    1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước đối với giáo viên, cán bộ công nhân viên.

    2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC của Nhà trường.
          3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

 4. Công khai các khoản đóng góp của học sinh, việc sử dụng kinh phí và chấp

hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

   5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, công nhân viên, học sinh.

   6. Việc thực hiện nâng bậc lương, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

         7. Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học, nhận xét đánh giá công chức hàng năm.

        MỤC III. NHỮNG VIỆC PHỤ HUYNH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

 Điều 8: Những việc phụ huynh học sinh được biết

1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành và những quy định của nhà trường đối với học sinh.

          2. Những thông tin có liên quan đến CSGD trẻ và các khoản đóng góp theo quy định.

Điều 9. Những việc phụ huynh học sinh được tham gia ý kiến.

           1. Nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến trẻ.

 2. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến các cháu.

3. Việc tổ chức CSGD các cháu trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của các cháu.

            MỤC IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG

 Điều 10. Trách nhiệm của Trường MN Thụy Phong.

 HT thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây:

1. Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên

quan đến trách nhiệm người CBGV-NV và học sinh trong nhà trường.

         2. Thông báo công khai những quy định trong việc CSGD và các hoạt đông khác, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.

         3. Định kỳ ít nhất trong 1 năm học có 3 lần (đầu năm, giữa năm, cuối năm học) tổ chức Hội nghị các bậc cha mẹ của học sinh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của học sinh, thông báo kết quả học tập, và tình hình sức khỏe của học sinh.

           4. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của

các bậc cha mẹ học sinh để phản ánh cho hiệu trưởng.

         5. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà  nước với phụ huynh, giáo viên và cán bộ, công chức trong nhà trường.

         6. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.

      MỤC V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN, TỔ CHỨC TRONG TRƯỜNG

         Điều 11. Trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức trong bộ máy quản lý của nhà trường

          Người đứng đầu các tổ chức (Bí thư Chi bộ trường, Chủ tịch công đoàn trường, Trưởng ban thanh tra nhân dân, trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh … ) là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

1.     Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ

trong hoạt động của nhà trường.

        2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ trong bàn bạc các chủ trương, các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

        3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết; Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên phòng giáo dục đào tạo Thái Thụy để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

          Điều 12. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường

         1. Ban đại diện CMHS trường có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

        1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình

 để giải quyết có hiệu quả những việc có liên quan đến học sinh (quản lý, giáo dục  học sinh trong và ngoài giờ học ở trường, . . . )

        1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định (như: Chủ trương đóng học phí hàng tháng, các chế độ miễn giảm trong các khoản đóng góp, chế độ chính sách)

         1.3. Vận động cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương (như: đóng góp thêm XD CSVC trường học, các nhu cầu đáp ứng hoạt động dạy và học, các sinh hoạt phục vụ cho chính bản thân của học sinh tại trường )

          2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc thông qua Ban đại diện CMHS trường về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

CHƯƠNG III: QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI PHÒNG GIÁO DỤC & CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 13. Trường MN Thụy Phong với Phòng GD & ĐT Thái Thụy

1. Phục tùng sự chỉ đạo của Phòng giáo Dục & Đào tạo, thực hiện chế độ báo cáo tháng, báo cáo định kỳ (Sơ kết học kỳ, tổng kết năm học) và tất cả các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Phòng đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.

2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để Phòng Giáo Dục & Đào Tạo xem xét giải quyết.

           3. Phản ánh và đề nghị giải quyết những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo với Phòng Giáo Dục bằng văn bản hoặc thông qua đại diện; Trong khi ý kiến phản ánh lên Phòng chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo Dục & Đào tạo.

Điều 14. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Uỷ, UBND xã và đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính quyền địa phương, để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi của học sinh.

 

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Tất cả các cán bộ, giáo viên, công nhân viên, các bộ phận, tổ chức trong trường MN Thụy Phong có trách nhiệm tổ chức và thực hiện tốt nội dung Quy chế này. Quy chế này sẽ được cụ thể hóa thành quy chế hoạt động năm học 2018-2019.

                         

Nơi nhận                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐTThái Thụy (báo cáo);

- UBND xã (báo cáo);

- HT, các Phó HT (T/hiện);

- Các tổ CM, HC-NT (T/hiện);

- Lưu VP.                                                               Nguyễn Thị Ngân Hiên

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan