Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 110
Năm 2020 : 8.341
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế Hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường học năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 223/KH-BGD&ĐT ngày 07/4/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo, Kế hoạch số 351/SGD&ĐT ngày 13/4/2020 của Sở giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 20/KH-PGDĐT ngày 08/5/2020 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về Tổ chức “Thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020” trong ngành giáo dục và đào tạo

       Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, trường mầm non Thụy Phong xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác giáo dục ATGT; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong trường học.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cha mẹ học sinh, cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh, đặc biệt là trẻ em.

2. Yêu cầu:

- Tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên phải xác rõ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự ATGT là một trong những nội dung trọng tâm trong năm học; kết chợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban ngành địa phương, đề ra các biện pháp giáo dục ATGT phù hợp, sát đối tượng đạt hiệu quả giáo dục cao.

- Công tác tyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phải đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ, viên chức và nhân viên trong nhà trường được phổ biến, quán triệt và năm s được các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, ký cam kết với nhà trường trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

- 100% cán bộ, viên chức, nhân viên nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia, thực hiện mặc áo phao khi đi đò

- Xây dựng cổng trường an toàn, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn gioa thông, khắc phục ùn tắc giao thông vào guờ cao điểm

2. Nội dung trọng tâm công tác:

- Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện và của Ngành về công tác đảm bảo TTATGT trong nhà trường. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường.

- Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.

- Triển khai nghiêm túc nội dung học tập chính khoá; tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT.

- Xây dựng pano, tờ gấp… để tuyên truyền tới tất cả học sinh trong nhà trường; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy - học về ATGT cho giáo viên,

- Tổ chức và tham gia các hội thi về tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT cho CB,GV,NV và học sinh. Triển khai có hiệu quả Bộ tài liệu về văn hóa giao thông cho CB,GV,NV và các cháu học sinh.

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông

- Kiểm tra đánh giá công tác giáo dục trật tự ATGT đối với GV,NV trong nhà trường, có biện pháp nhắc nhở các cá nhân vi phạm trật tự ATGT, đánh giá kết quả thi đua thực hiện về công tác giáo dục pháp luật, trật tự ATGT trong toàn trường.

III/ HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Hình thức triển khai:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT, lồng ghép vào các buổi: Họp hội đồng nhà trường, họp Công đoàn, Chi bộ, Đoàn thanh niên, Sinh hoạt chuyên đề; Sinh hoạt chuyên môn và các buổi họp phụ huynh: Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đưởng thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chiến lược quốc gia về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và nghị quyết của Liên hiệp quốc tế “ Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” giai đọn 2011-2020; Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia về năm an toàn giao thông 2020; Kế hoạch số 118/Kh-UBND ngày 21/11/2019 của UBND Tỉnh Thái Bình về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Kế hoạch số 351/SGDĐT-Kh ngày 13/4/2020 của Sở giáo dục và đào tạo về tổ chức “ Phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020”; Kế hoạch số 20/KH-PGD&ĐT ngày 18/5/2020 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy năm 2020

- Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh của trường vào cuối mỗi buổi học. Kết hợp với tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…; các thông điệp truyền thông: Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người; không điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng; Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt

- Tổ chức các chuyên đề, ngày hội, sự kiện để thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tham gia tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt), tại trường trong các hoạt động, các chủ điểm trong chương trình giáo dục từng độ tuổi.

2. Giải pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT cho CB,GV,NV và HS về tiêu chí văn hóa giao thông thông qua nhiều hình thức học tập chính khoá và ngoại khoá; chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học; biên tập và in ấn các tài liệu tờ gấp, pano, áp phich, tranh cổ động...

- Chủ động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; tổ chức cho CB,GV,NV và CMHS ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân vi phạm trật tự ATGT.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn trong việc giữ gìn trật tự ATGT, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; triển khai các phong trào, cuộc vận động trong CB,GV,NV và cha mẹ học sinh tham gia bảo đảm TTATGT;

- Thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong trường về công tác giáo dục trật tự ATGT, tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT, lái xe an toàn, văn hóa giao thông…

- Thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm. Biểu dương, khen thưởng kịp thời, cá nhân CB,GV,NV có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm 2020. Đồng thời có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT tại các lớp. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của Nhà trường với Ban chỉ đạo Phòng GD&ĐT.

- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép, tích hợp nội dung GD pháp luật và trật tự ATGT cho học sinh trong các hoạt động vui chơi và học tập ở mọi lúc, mọi nơi dưới nhiều hình thức giáo dục khác nhau, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở HS chấp hành và thực hiện trật tự ATGT khi tham gia giao thông cùng với người lớn.

- Phối hợp với Ban công an xã, Ban chấp hành Đoàn xã tổ chức các buổi ngoại khóa về việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên nhân viên và phụ huynh học sinh.

- Chủ động tổ chức cho CB,GV,NV và phụ huynh học sinh trao đổi về nội dung các cuộc vận động "Gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông", “Vai trò của CB,GV,NV trong việc tham gia gìn giữ trật tự ATGT", các nội dung trong khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền treo tại nhà trường.

- Phát động trong CB,GV,NV và PHHS thi đua giữ gìn đảm bảo trật tự ATGT, tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự ATGT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác giáo dục trật tự ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về trật tự ATGT.

- Hàng tháng, hàng kỳ đưa vào nội dung giáo dục ATGT để đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Phong tào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020 của trường mầm non Thụy Phong. Ban giám hiệu triển khai và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thái Thụy (để b/c);

- CBGV,NV (để t/h);

- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Ngân Hiên

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook